Ezeros 10/5 Mg 84 Tablet Bugün Fiyatı

Ziyaretçi sayısı
1304

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
31 Mart 2023

EZEROS Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 31 Mart 2023: 1,533.90 ₺

  • Barkod: 8697927090331

  • ATC Kodu: C10BA06

  • ATC Adı: rosuvastatin and ezetimibe

  • Reçete Türü: NORMAL REÇETE

  • Üretim yeri: ITALYA INGILTERE

  • Firma Adı: NUVOMED İLAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.

  • Etkin Madde: Rosuvastatin + ezetimib

  • Tam ilaç adı: EZEROS 10/5 MG 84 TABLET

EZEROS Nedir ve ne için kullanılır?

0Her bir EZEROS tablet 10 mg ezetimib ve 5 mg rosuvastatin igerir.
 

EZEROS, pembe, yuvarlak film kaph tabletlerdir. 28 ve 84 film kaph tablet iEeren iki ayn
ambalaj formu mevcuttur. AlivAlii blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadrr.
EZEROS'un igerifindeki ezetimib ve rosuvastatin. en yaygrn kolesterol olan, lipid olarak
adlandrnlan, kandaki yalh maddelerin seviyelerinin diizenlenmesinde kullamlan ilaglardrr.
Kanda farkh tiplerde kolesterol bulunur- "kdtii kolesterol" (LDl-kolesterol) ve "iyi
kolesterol" (HDl-kolesterol). EZEROS kdtii kolesterolii diigtiLriirken, iyi kolesterolii
yiikseltir.
 

EZEROS size, kolesterol seviyeniz yiiksek oldulu igin regete edilmigtir. Bunun anlamr, kalp
krizi geqirme veya inme riski altrnda oldu$unuzdur.
EZEROS'u kullamrken, kolesterol dtigiiriicii diyetinize ve egzersizlerinize devam etmelisiniz.
Yiiksek kolesteroliin tedavisi
 

Diyet ve difer farmakolojik olmayan tedavilere (dm; egzersiz, kilo verme) cevabrn yetersiz
oldupu durumlard4 diyete ilave olarak, kolesterolti yi.iksek olan yetigkinler, ergenler ve l0 yag
ve iistii gocuklarda kullamlrr.
Diyete ve diler lipid diiqiiriicii tedavilere (iimefin; LDL aferez) ilave olarak ya da bu tiir
tedavilerin uygun olmadrSr durumlarda kammzda kolesterol diizeyini yiikselten genetik bir
hastahlrmz (homozigot ailesel hiperkolesterolemi) oldupunda kullanrlrr.
Kalp damar olaylanndan korunma
 

Diler risk faktdrlerinin diizeltilmesine ilave olarak, kalpdamar olay riskinin yiiksek oldu[u
diigiiniilen hastalarda ana kalpdamar olaylanndan korunmada kullamlrr.

EZEROS Yan etkiler nelerdir?

0TiiLrn ilaglar gibi, EZEROS'un igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.
 

Aga$dakilerden biri olursa, EZEROS'u kullanmayr durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil bdliimiine baqvurunuzr
. $iddetli ale{ik reaksiyonlar (yrrz, dudaklar, dil velveya bolazda qiglik, yutma ve nefes
almada zorluk, ciltte kasrntr (qigliklerle birlikte)).
. Kas zedelenmesi-dnlem olarak, eler kaslanmzda bekledilinizden daha uzun siirerl
ahgrlmadrk kas afin ve acrlan mevcutsa.
 

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, acil trbbi
miidahaleye veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.
Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi gok seyrek gdriiltir.
Agafrdakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza bildiriniz Yeya size
en yllon hastanenin acil bdliimiine bagvurunuz:
. Karaciger enzimlerinde artma (AST/ALT deferleri;,
 Kreatin fosfokinaz enzimlerinde artma
. Gammaglutamiltransferaz seviyesinde artma,
. KaraciEer fonksiyon testi anormalligi,
 Yiiksek tansiyon,
 

 Uyugm4
. Gastrit (mide mukozasr iltihabr),
. Trombosit-kan pulcufu-sayrsrnda azalma,
. Konu$ma bozuklufu,
. A$rzda ve vi.icudun diler alanlannda su toplamasr geklinde ddkiintii,
. Kas hastahklarr,
. $eker hastahlr,
. Safra kesesi ta$1,
. Safra kesesi iltihabr ftann agnsr, mide bulantrst ve kusmaya neden olabilir)
 Qarprntr,
. Depresyon,
. QiiLri.iLrne,
. Hafiza kaybr,
. Pankreatit (pankreas iltihabr),
. Cilt ve 96z gevresinde kan otlumasr, giqlik ve krzankhkla seyreden iltihap,
. idrarda kan izlerinin bulunmasr,
. Sanhk (gdzlerin ve cildin sanlagmasr),
. Hepatit (Karacifer iltihabr),
. Kollar ve bacaklardaki sinirlerde zedelenme (6me!in, kegelenme),
. Mide asidinin yemek borusuna kagmasr sonucu olan yakrnmalar (mide ekgimesi,
aprzda acr, ekgi su gelmesi, ge[irme, bulantr, kusm4 yutma zorlufu, bolazda takrlma
hissi, ses krsrlmasr
Bunlarrn hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi mtidahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler gok seyrek gOrtiltu.
Agalrdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza siiyleyiniz:
 Oksiirtik,
 Kann afnsr,
 ishal,
 Gaza baEh mide-barsakta gigkinlik,
 Hazrmsrdrk,
Eklem a$nsr,
 Bolun aEnsr,
 i$tah azalmasr,
 Srcak basmasr,

 Yorgunluk,
. GdEiis agnsr,
 AEn,
. Bag agrlsl,
 AErz kuruluEu,
 Ka$rn ,
Ddkiintii,
 KurdeFn,
 Kas aErrsr,
. Srrt aEnsr,
. Kaslardagiigsiizliik,
. Ellerde, kollardB" bacaklarda a!n,
 Kul'rretsizlik,
Ba$ ddnmesi, Brong iltihabt,
 Nezle,
. Yiiz kemiklerinin igindeki hava boqluklanmn iltihabr,
 Kansrzhk,
rSersemlik,
 Kabrdtk, 

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

EZEROS 10/5 MG - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
Ezeros 10/10 Mg 28 Film Kapli Tablet KT - KÜB 634.20 ₺ 8699976090652
Ezeros 10/10 Mg 84 Tablet KT - KÜB 1,902.15 ₺ 8697927090355
Ezeros 10/20 Mg 28 Film Kapli Tablet KT - KÜB 756.90 ₺ 8699976090676
Ezeros 10/20 Mg 84 Tablet KT - KÜB 2,270.25 ₺ 8697927090379
Ezeros 10/40 Mg 28 Film Kapli Tablet KT - KÜB 756.90 ₺ 8699976090690
Ezeros 10/40 Mg 84 Tablet KT - KÜB 2,270.25 ₺ 8697927090393
Ezeros 10/5 Mg 28 Film Kapli Tablet KT - KÜB 511.50 ₺ 8699976090638
Ezeros 10/5 Mg 84 Tablet KT - KÜB 1,533.90 ₺ 8697927090331
Rosalin 10/10 Mg 28 Tablet KT - KÜB 634.20 ₺ 8697929090636
Rosalin 10/20 Mg 28 Tablet KT - KÜB 756.90 ₺ 8697929090650
Rosalin 10/40 Mg 28 Tablet KT - KÜB 756.90 ₺ 8697929090674
Rosalin 10/5 Mg 28 Tablet KT - KÜB 511.50 ₺ 8697929090612