ilaç 0 New

Ezeros 10/5 Mg 28 Film Kapli Tablet Fiyatı

Ezeros 10/5 Mg 28 Film Kapli Tablet Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: Rosuvastatin + ezetimib
ATC: rosuvastatin and ezetimibe
SB.atc: C10BA06
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
İlaç Firması: NUVOMED İLAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Barkod :
- 8699976090638
Satış Fiyatı: 716.10 ₺
Düzeltme:
🚨 Fiyat ve Sayfa Düzenle 📨 Mesaj Gönder ✍️ Yorum yaz
Fiyat Güncelleme Tarihi: 25 May 2024
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 4178
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

EZEROS Nedir ve ne için kullanılır?

0Her bir EZEROS tablet 10 mg ezetimib ve 5 mg rosuvastatin igerir.
 

EZEROS, pembe, yuvarlak film kaph tabletlerdir. 28 ve 84 film kaph tablet iEeren iki ayn
ambalaj formu mevcuttur. AlivAlii blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadrr.
 

EZEROS'un igerifindeki ezetimib ve rosuvastatin. en yaygrn kolesterol olan, lipid olarak
adlandrnlan, kandaki yalh maddelerin seviyelerinin diizenlenmesinde kullamlan ilaglardrr.
Kanda farkh tiplerde kolesterol bulunur- "kdtii kolesterol" (LDl-kolesterol) ve "iyi
kolesterol" (HDl-kolesterol). EZEROS kdtii kolesterolii diigtiLriirken, iyi kolesterolii
yiikseltir.
 

EZEROS size, kolesterol seviyeniz yiiksek oldulu igin regete edilmigtir. Bunun anlamr, kalp
krizi geqirme veya inme riski altrnda oldu$unuzdur.
EZEROS'u kullamrken, kolesterol dtigiiriicii diyetinize ve egzersizlerinize devam etmelisiniz.
Yiiksek kolesteroliin tedavisi
Diyet ve difer farmakolojik olmayan tedavilere (dm; egzersiz, kilo verme) cevabrn yetersiz
oldupu durumlard4 diyete ilave olarak, kolesterolti yi.iksek olan yetigkinler, ergenler ve l0 yag
ve iistii gocuklarda kullamlrr.
 

Diyete ve diler lipid diiqiiriicii tedavilere (iimefin; LDL aferez) ilave olarak ya da bu tiir
tedavilerin uygun olmadrSr durumlarda kammzda kolesterol diizeyini yiikselten genetik bir
hastahlrmz (homozigot ailesel hiperkolesterolemi) oldupunda kullanrlrr.
 

Kalp damar olaylanndan korunma
Diler risk faktdrlerinin diizeltilmesine ilave olarak, kalpdamar olay riskinin yiiksek oldu[u
diigiiniilen hastalarda ana kalpdamar olaylanndan korunmada kullamlrr.

EZEROS Yan etkiler nelerdir?

0TiiLrn ilaglar gibi, EZEROS'un igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.
 

Aga$dakilerden biri olursa, EZEROS'u kullanmayr durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil bdliimiine baqvurunuzr
. $iddetli ale{ik reaksiyonlar (yrrz, dudaklar, dil velveya bolazda qiglik, yutma ve nefes
 

almada zorluk, ciltte kasrntr (qigliklerle birlikte)).
. Kas zedelenmesi-dnlem olarak, eler kaslanmzda bekledilinizden daha uzun siirerl
ahgrlmadrk kas afin ve acrlan mevcutsa.
Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, acil trbbi
miidahaleye veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.
 

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi gok seyrek gdriiltir.
Agafrdakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza bildiriniz Yeya size
en yllon hastanenin acil bdliimiine bagvurunuz:
. Karaciger enzimlerinde artma (AST/ALT deferleri;,
r Kreatin fosfokinaz enzimlerinde artma
. Gammaglutamiltransferaz seviyesinde artma,
. KaraciEer fonksiyon testi anormalligi,
o Yiiksek tansiyon,
o Uyugm4
. Gastrit (mide mukozasr iltihabr),
. Trombosit-kan pulcufu-sayrsrnda azalma,
. Konu$ma bozuklufu,
. A$rzda ve vi.icudun diler alanlannda su toplamasr geklinde ddkiintii,
. Kas hastahklarr,
. $eker hastahlr,
. Safra kesesi ta$1,
. Safra kesesi iltihabr ftann agnsr, mide bulantrst ve kusmaya neden olabilir)
 Qarprntr,
. Depresyon,
. QiiLri.iLrne,
. Hafiza kaybr,
. Pankreatit (pankreas iltihabr),
. Cilt ve 96z gevresinde kan otlumasr, giqlik ve krzankhkla seyreden iltihap,
. idrarda kan izlerinin bulunmasr,
. Sanhk (gdzlerin ve cildin sanlagmasr),
. Hepatit (Karacifer iltihabr),
. Kollar ve bacaklardaki sinirlerde zedelenme (6me!in, kegelenme),
. Mide asidinin yemek borusuna kagmasr sonucu olan yakrnmalar (mide ekgimesi,
aprzda acr, ekgi su gelmesi, ge[irme, bulantr, kusm4 yutma zorlufu, bolazda takrlma
hissi, ses krsrlmasr
Bunlarrn hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi mtidahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler gok seyrek gOrtiltu.
 

Agalrdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza siiyleyiniz:
 

 Oksiirtik,
 Kann afnsr,
 ishal,
 Gaza baEh mide-barsakta gigkinlik,
 Hazrmsrdrk,
 Eklem a$nsr,
 Bolun aEnsr,
 i$tah azalmasr,

 Srcak basmasr,
 Yorgunluk,
. GdEiis agnsr,
 AEn,
. Bag agrlsl,
 AErz kuruluEu,
 Ka$rn ,
 Ddkiintii,
 KurdeFn,
 Kas aErrsr,
. Srrt aEnsr,
. Kaslardagiigsiizliik,
. Ellerde, kollardB" bacaklarda a!n,
 Kul'rretsizlik,
. Ba$ ddnmesi,
 Brong iltihabt,
 Nezle,
. Yiiz kemiklerinin igindeki hava boqluklanmn iltihabr,
 Kansrzhk,
 Sersemlik,
 Kabrdtk,
 Bulantr,


Henüz yorum yok.

Hızlı Erişim

Alo 112

Acil Çağrı

444 3 833

Evde Sağlık

Alo 182

Hastane Randevu Sistemi

Alo 171

Sigara Bırakma Hattı


Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye


Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.


↑  Yukarı Çık