ilaç 0 New

Etol Fort 400 Mg 14 Film Tablet Fiyatı

Etol Fort 400 Mg 14 Film Tablet Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: Etodolak
ATC: etodolac
SB.atc: M01AB08
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
İlaç Firması: NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Barkod :
- 8699540091115
Satış Fiyatı: 72.66 ₺
Düzeltme:
🚨 Fiyat ve Sayfa Düzenle 📨 Mesaj Gönder ✍️ Yorum yaz
Fiyat Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 1986
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

ETOL 1 Nedir ve ne için kullanılır?

ETOL FORT; etkin madde olarak etodolak igeren film kaph tablettir. ETOL FORT iltihapla karakterize durumlann tedavisinde kullamlan (steorid igermeyen antiinflamatuvar) ilag grubundandrr.
ETOL FORT aga[rdaki durumlarrn tedavisinde kullanrlrr:
 Dejeneratif eklem hastah[r, eklem kireglenmesi (osteoartrit),
 Eklem iltihabr ile g6riilen romatizmal hastahk (romatoid artrit),
Bu ilacr kullanmaya baqlamadan tince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.
-Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra telcrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
-Eder ilave sorulanruz olurso, ltitfen doktorunuza veyo eczacmtza daruSmtz.
-Bu ilaq kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, basknlanna vermeyiniz.
-Bu ilacm kullarumt srastnda, dohora veya hastaneye gittifrinizde doktorunuza bu ilact kulland$mtn s oyl eyiniz.
-Bu talimatta yazilanlara aynen uyunuz. ilaq hakktnda size \nerilen dozun dtsmda
doz kullanmawruz.
. Ozellikle omurga eklemlerinde birlegme ve hareket kaybr ile gciriilen romatizmal bir hastahk (ankilozan spondilit)
 Proteinin pargalanmasrndaki bir soruna baph olarak zarflan zaman ani qekilde ortaya grkan, srkhkla ayak bag parma[rndaki iltihapla kendini gristeren, eklemler tizerinde ileri derecede a[rrya, hassasiyete, krzankh[a ve gigkinlile neden olan eklem iltihabr (akut gut artriti),
= Akut kas iskelet sistemi alnlan, 

ETOL 1 Yan etkiler nelerdir?

Yan etkiler aga[rdaki kategorilerde gcisterildi[i gekilde sralanmtgtr:
Qok yaygrn: 10 hastanffL en az birinde gtirtilebilir.
Yaygrn: 10 hastanrn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla gdriilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastamn birinden az, fakat 1000 hastamn birinden fazla gtirtilebilir.
Seyrek: 1000 hastamn birinden az, fakat 10000 hastamn birinden fazla gorilebilir.
Qok seyrek: 10.000 hastamn birinden az gtiriilebilir.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Yaygm:
 Yorgunluk
. Ba$ dcinmesi
 Ruhsal g<iktintti (depresyon)
 Sinirlilik
 Bulamk g<irme
. Kulak gmlamast
Hazrmsrzhk
 Kann alrrst
 ishal
 BaErrsakta gaz
 Bulantr
. Kabrzhk
 Mide iltihabr
. Siyah dr;kr
 Kusma
 Ka$tntt
 Driki.intii
. AErrh idrar
Srk idrara grkma
. Titreme ve ateg
Yaygrn olmayan:
. Ciltte morarma
 Kanszltk
 Kanda kan pulcuklanntn azalmast
 Kanama zamanmda artrg
 Beyaz kan hiicresi ve krmtzr kan hiicresi degerlerinde azalma
 Alyuvarlann yrkrma u[ramasryla oluqan kansrzhk (hemolitik anemi)
. Odem
 Bribrek fonksiyonlarmr gdsteren bir de[er olan serum kreatininde artrg
 Daha rince kontrol altrnda olan diyabetik hastalarda kan gekeri artrgr
 Vticut kilosunda degigiklik
. Tad alma bozuklufiu
 Uykusuzluk
. Biling bozuklu[u
' Uywukluk
 Akrl karrqrkh[r
. I$rk hassasiyeti
 Gegici gdrme bozuklu[u
 Goz igi iltihabr
 SaErrhk
Ytiksek kan basmcr
. Trkamkhla ba[h (konjestif) kalp yetmezli[i
Yijz kzarmasr
 Qarprntr
 Baytlma
 Damar iltihabr
 Kalpte ritim bozuklu[u  Kalp krizi
. Beyin damarlanmn trkanmasryla beynin hasar grirmesi
 Astrm
 Beyaz kan hiicresi yiiksekli[i (eozinofili) ile seyreden akci[er <idemi (pulmoner infiltrasyon)
 Hava yolu iltihabr (brongit)
 Nefes darh[r \-' o Yutak iltihabr
. Nezle
 Burun, qakak, alm ve gdz gevresindeki igi hava dolu bogluklarrn (siniis) iltihabr
. Susama
 AErz kurulufiu
 AErzYaralatr
 Yeme bozuklu[u


Henüz yorum yok.

(Etodolak etkin maddesini içeren ilaçlar) Hepsini gör

Resim İlaç Adı Fiyat Barkod
Barca 500 Mg 14 Film Tablet
Barca 500 Mg 14 Film Tablet
KT - KÜB
63.63 ₺ 8699514093381
Barca Sr 600 Mg 10 Film Tablet
Barca Sr 600 Mg 10 Film Tablet
KT - KÜB
92.40 ₺ 8699514030034
Dolarit 300 Mg 10 Film Kapli Tablet
Dolarit 300 Mg 10 Film Kapli Tablet
KT - KÜB
47.88 ₺ 8699580090635
Dolarit 400 Mg 14 Film Tablet
Dolarit 400 Mg 14 Film Tablet
KT - KÜB
69.72 ₺ 8699580090321

Hızlı Erişim

Alo 112

Acil Çağrı

444 3 833

Evde Sağlık

Alo 182

Hastane Randevu Sistemi

Alo 171

Sigara Bırakma Hattı


Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye


Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.


↑  Yukarı Çık