Ziyaretçi sayısı
1576

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
9 Haziran 2023

ETOL FORT Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 9 Haziran 2023: 51.90 ₺

  • Barkod: 8699540091115

  • ATC Kodu: M01AB08

  • ATC Adı: etodolac

  • Reçete Türü: NORMAL REÇETE

  • Üretim yeri: TURKIYE

  • Firma Adı: NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

  • Etkin Madde: Etodolak

  • Tam ilaç adı: ETOL FORT 400 MG 14 FILM TABLET

ETOL FORT Nedir ve ne için kullanılır?

ETOL FORT; etkin madde olarak etodolak igeren film kaph tablettir. ETOL FORT iltihapla karakterize durumlann tedavisinde kullamlan (steorid igermeyen antiinflamatuvar) ilag grubundandrr.
ETOL FORT aga[rdaki durumlarrn tedavisinde kullanrlrr:
 Dejeneratif eklem hastah[r, eklem kireglenmesi (osteoartrit),
 Eklem iltihabr ile g6riilen romatizmal hastahk (romatoid artrit),
Bu ilacr kullanmaya baqlamadan tince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.
-Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra telcrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
-Eder ilave sorulanruz olurso, ltitfen doktorunuza veyo eczacmtza daruSmtz.
-Bu ilaq kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, basknlanna vermeyiniz.
-Bu ilacm kullarumt srastnda, dohora veya hastaneye gittifrinizde doktorunuza bu ilact kulland$mtn s oyl eyiniz.
-Bu talimatta yazilanlara aynen uyunuz. ilaq hakktnda size \nerilen dozun dtsmda
doz kullanmawruz.
. Ozellikle omurga eklemlerinde birlegme ve hareket kaybr ile gciriilen romatizmal bir hastahk (ankilozan spondilit)
 Proteinin pargalanmasrndaki bir soruna baph olarak zarflan zaman ani qekilde ortaya grkan, srkhkla ayak bag parma[rndaki iltihapla kendini gristeren, eklemler tizerinde ileri derecede a[rrya, hassasiyete, krzankh[a ve gigkinlile neden olan eklem iltihabr (akut gut artriti),
= Akut kas iskelet sistemi alnlan, 

ETOL FORT Yan etkiler nelerdir?

Yan etkiler aga[rdaki kategorilerde gcisterildi[i gekilde sralanmtgtr:
Qok yaygrn: 10 hastanffL en az birinde gtirtilebilir.
Yaygrn: 10 hastanrn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla gdriilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastamn birinden az, fakat 1000 hastamn birinden fazla gtirtilebilir.
Seyrek: 1000 hastamn birinden az, fakat 10000 hastamn birinden fazla gorilebilir.
Qok seyrek: 10.000 hastamn birinden az gtiriilebilir.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Yaygm:
 Yorgunluk
. Ba$ dcinmesi
 Ruhsal g<iktintti (depresyon)
 Sinirlilik
 Bulamk g<irme
. Kulak gmlamast
Hazrmsrzhk
 Kann alrrst
 ishal
 BaErrsakta gaz
 Bulantr
. Kabrzhk
 Mide iltihabr
. Siyah dr;kr
 Kusma
 Ka$tntt
 Driki.intii
. AErrh idrar
Srk idrara grkma
. Titreme ve ateg
Yaygrn olmayan:
. Ciltte morarma
 Kanszltk
 Kanda kan pulcuklanntn azalmast
 Kanama zamanmda artrg
 Beyaz kan hiicresi ve krmtzr kan hiicresi degerlerinde azalma
 Alyuvarlann yrkrma u[ramasryla oluqan kansrzhk (hemolitik anemi)
. Odem
 Bribrek fonksiyonlarmr gdsteren bir de[er olan serum kreatininde artrg
 Daha rince kontrol altrnda olan diyabetik hastalarda kan gekeri artrgr
 Vticut kilosunda degigiklik
. Tad alma bozuklufiu
 Uykusuzluk
. Biling bozuklu[u
' Uywukluk
 Akrl karrqrkh[r
. I$rk hassasiyeti
 Gegici gdrme bozuklu[u
 Goz igi iltihabr
 SaErrhk
Ytiksek kan basmcr
. Trkamkhla ba[h (konjestif) kalp yetmezli[i
Yijz kzarmasr
 Qarprntr
 Baytlma
 Damar iltihabr
 Kalpte ritim bozuklu[u  Kalp krizi
. Beyin damarlanmn trkanmasryla beynin hasar grirmesi
 Astrm
 Beyaz kan hiicresi yiiksekli[i (eozinofili) ile seyreden akci[er <idemi (pulmoner infiltrasyon)
 Hava yolu iltihabr (brongit)
 Nefes darh[r \-' o Yutak iltihabr
. Nezle
 Burun, qakak, alm ve gdz gevresindeki igi hava dolu bogluklarrn (siniis) iltihabr
. Susama
 AErz kurulufiu
 AErzYaralatr
 Yeme bozuklu[u

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

ETOL FORT 400 - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
Barca 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 45.45 ₺ 8699514093381
Barca Sr 600 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 66.00 ₺ 8699514030034
Dolarit 300 Mg 10 Film Kapli Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699580090635
Dolarit 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 49.80 ₺ 8699580090321
Dolarit 400 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 127.65 ₺ 8699580090338
Edolar 300 Mg 10 Film Tablet 20.98 ₺ 8699541092302
Edolar 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 79.80 ₺ 8699541095143
Edolar 600 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 42.45 ₺ 8681911090124
Edolar 600 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 95.70 ₺ 8699541095150
Edolar Fort 400 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 40.20 ₺ 8699541093507
Esodax 400 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 45.60 ₺ 8699578090876
Esodax 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 63.75 ₺ 8699578090883
Esodax 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 79.80 ₺ 8699578090906
Etodin 200 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 22.80 ₺ 8697473090618
Etodin 200 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 39.15 ₺ 8697473090601
Etodin 300 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8697473090663
Etodin 300 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 68.40 ₺ 8697473090656
Etodin Fort 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 51.90 ₺ 8697473091110
Etodin Fort 400mg 28 Film Tablet KT - KÜB 127.65 ₺ 8697473091134
Etofam 400 Mg/20 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 157.80 ₺ 8699541095228
Etol 200 Mg 20 Tablet KT - KÜB 45.60 ₺ 8699540090606
Etol 300 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699540090668
Etol 300 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 68.40 ₺ 8699540090651
Etol Fort 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 51.90 ₺ 8699540091115
Etol Fort 400 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 127.65 ₺ 8699540091139
Etol Sr 600 Mg 10 Uzatilmis Salimli Tablet KT - KÜB 97.95 ₺ 8699540030015
Etolax 500 Mg/8 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 65.14 ₺ 8699540003309
Etopain 300 Mg 10 Film Kapli Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699587092137
Etoplus 400 Mg/8 Mg/ 20 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 214.80 ₺ 8699541095235
Etotac 400 Mg Film Kapli Tablet (14 Film Kapli Tablet) 48.00 ₺ 8680760091764
Etotac Sr 600 Mg Uzatilmis Salimli Film Kapli Tablet (10 Uzatilmis Salimli Film Kapli Tablet) KT - KÜB 70.50 ₺ 8680760091832
Etotio 400 Mg/8 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 116.10 ₺ 8699541095365
Etotio 400 Mg/8 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 258.60 ₺ 8699541095211
Lodine 300 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699033090014
Maxdol Sr 600 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 98.70 ₺ 8699543030081


Bu site satılıktır, teklifinizi bize gönderin.