Etol 300 Mg 20 Film Tablet Bugün Fiyatı

Ziyaretçi sayısı
2033

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
20 Mart 2023

ETOL 300 Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 20 Mart 2023: 68.40 ₺

  • Barkod: 8699540090651

  • ATC Kodu: M01AB08

  • ATC Adı: etodolac

  • Reçete Türü: NORMAL REÇETE

  • Üretim yeri: YUNANISTAN

  • Firma Adı: NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

  • Etkin Madde: Etodolak

  • Tam ilaç adı: ETOL 300 MG 20 FILM TABLET

ETOL 300 Nedir ve ne için kullanılır?

ETOL; etkin madde olarak etodolak igeren film kaph tablettir. ETOL iltihapla karakterize durumlann tedavisinde kullanrlan (steorid igermeyen antiinflamatuvar) ilag grubundandrr. ETOL agaprdaki durumlann tedavisinde kullanrlrr:
- Dejeneratif eklem hastah[r, eklem kireglenmesi (osteoartrit),
- Eklem iltihabr ile gririilen romatizmal hastahk (romatoid artrit),

- Ozellikle omurga eklemlerinde birleqme ve hareket kaybr ile g<iriilen romatizmal bir hastahk (ankilozan spondilit)
- Proteinin pargalanmasrndaki bir soruna ba[h olarak zarnan zaman ani qekilde ortaya grkan, srkhkla ayak bag parma[rndaki iltihapla kendini gtisteren, eklemler tizerinde 

ETOL 300 Yan etkiler nelerdir?

Yan etkiler agaSrdaki kategorilerde gdsterildi[i gekilde stralanmtqtr:
Qok yaygrn: l0 hastanrn en az birinde gciriilebilir.
Yaygrn: l0 hastanrn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla gtiriilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastanrn birinden az,fakat 1000 hastamn birinden fazla gririilebilir.
Seyrek: 1000 hastanrn birinden az, fakat 10000 hastantn birinden fazla gtirtilebilir.
Qok seyrek: 10.000 hastarun birinden az g<iriilebilir.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Yaygrn:
. Yorgunluk
. BaS ddnmesi
- Ruhsal goktintti (depresyon)
- Sinirlilik
- Bulamk gdrme

- Kulak gmlamasr
- Hazrmszhk
- Kann a[nsr
- ishal
- BaErrsakta gaz
- Bulantr
- Kabrzhk
. Mide iltihabr
. Siyah dr$kr
- Kusma
- Kaqtntt
- Drikiintii
.- AErrh idrar
- Srk idrara grkma
- Titreme ve ateg
Yaygrn olmayan:
- Ciltte morztrma
- Kansrzhk
-Kanda kan pulcuklanrun azalmast
- Kanama zamarunda artrg
- Beyaz kan hiicresi ve krmzr kan hiicresi de[erlerinde azalma
- Alyuvarlann yrkrma u[ramasryla olugan kansrzhk (hemolitik anemi)
- Odem
- B<ibrek fonksiyonlanm gristeren bir deler olan serum kreatininde artrg- 

-. Daha <ince kontrol altrnda olan diyabetik hastalarda kan gekeri artrgr
- Vticut kilosunda de[iqiklik
- Tad alma bozuklu[u
-- Uykusuzluk
-. Biling bozuklulu
- Uyu$ukluk
- Akrl kangrkhpr
- I$rk hassasiyeti
- Gegici g<irme bozuklulu
- Gdz igi iltihabr
- SaErrhk
- Ytiksek kan basmct
- Trkamkh[a ba[h (konjestif) kalp yetmezli[i
- Ytiz kzarmast
- Qarprntr
- Bayrlma
- Damar iltihabr

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

ETOL 300 MG - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
Barca 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 45.45 ₺ 8699514093381
Barca Sr 600 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 66.00 ₺ 8699514030034
Dolarit 300 Mg 10 Film Kapli Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699580090635
Dolarit 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 49.80 ₺ 8699580090321
Dolarit 400 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 127.65 ₺ 8699580090338
Edolar 300 Mg 10 Film Tablet 20.98 ₺ 8699541092302
Edolar 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 79.80 ₺ 8699541095143
Edolar 600 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 42.45 ₺ 8681911090124
Edolar 600 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 95.70 ₺ 8699541095150
Edolar Fort 400 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 40.20 ₺ 8699541093507
Esodax 400 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 45.60 ₺ 8699578090876
Esodax 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 63.75 ₺ 8699578090883
Esodax 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 79.80 ₺ 8699578090906
Etodin 200 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 22.80 ₺ 8697473090618
Etodin 200 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 39.15 ₺ 8697473090601
Etodin 300 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8697473090663
Etodin 300 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 68.40 ₺ 8697473090656
Etodin Fort 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 51.90 ₺ 8697473091110
Etodin Fort 400mg 28 Film Tablet KT - KÜB 127.65 ₺ 8697473091134
Etofam 400 Mg/20 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 157.80 ₺ 8699541095228
Etol 200 Mg 20 Tablet KT - KÜB 45.60 ₺ 8699540090606
Etol 300 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699540090668
Etol 300 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 68.40 ₺ 8699540090651
Etol Fort 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 51.90 ₺ 8699540091115
Etol Fort 400 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 127.65 ₺ 8699540091139
Etol Sr 600 Mg 10 Uzatilmis Salimli Tablet KT - KÜB 97.95 ₺ 8699540030015
Etolax 500 Mg/8 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 65.14 ₺ 8699540003309
Etopain 300 Mg 10 Film Kapli Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699587092137
Etoplus 400 Mg/8 Mg/ 20 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 214.80 ₺ 8699541095235
Etotac 400 Mg Film Kapli Tablet (14 Film Kapli Tablet) 48.00 ₺ 8680760091764
Etotac Sr 600 Mg Uzatilmis Salimli Film Kapli Tablet (10 Uzatilmis Salimli Film Kapli Tablet) KT - KÜB 70.50 ₺ 8680760091832
Etotio 400 Mg/8 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 116.10 ₺ 8699541095365
Etotio 400 Mg/8 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 258.60 ₺ 8699541095211
Lodine 300 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699033090014
Maxdol Sr 600 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 98.70 ₺ 8699543030081