ilaç 0 New

Etol 300 Mg 20 Film Tablet 2024 Fiyatı

Etol 300 Mg 20 Film Tablet Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: Etodolak
ATC: etodolac
SB.atc: M01AB08
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
İlaç Firması: NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Barkod :
- 8699540090651
Satış Fiyatı: 95.76 ₺
Düzeltme:
🚨 Fiyat ve Sayfa Düzenle 📨 Mesaj Gönder ✍️ Yorum yaz
Fiyat Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 2059
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

ETOL 1 Nedir ve ne için kullanılır?

ETOL; etkin madde olarak etodolak igeren film kaph tablettir. ETOL iltihapla karakterize durumlann tedavisinde kullanrlan (steorid igermeyen antiinflamatuvar) ilag grubundandrr. ETOL agaprdaki durumlann tedavisinde kullanrlrr:
- Dejeneratif eklem hastah[r, eklem kireglenmesi (osteoartrit),
- Eklem iltihabr ile gririilen romatizmal hastahk (romatoid artrit),

- Ozellikle omurga eklemlerinde birleqme ve hareket kaybr ile g<iriilen romatizmal bir hastahk (ankilozan spondilit)
- Proteinin pargalanmasrndaki bir soruna ba[h olarak zarnan zaman ani qekilde ortaya grkan, srkhkla ayak bag parma[rndaki iltihapla kendini gtisteren, eklemler tizerinde 

ETOL 1 Yan etkiler nelerdir?

Yan etkiler agaSrdaki kategorilerde gdsterildi[i gekilde stralanmtqtr:
Qok yaygrn: l0 hastanrn en az birinde gciriilebilir.
Yaygrn: l0 hastanrn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla gtiriilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastanrn birinden az,fakat 1000 hastamn birinden fazla gririilebilir.
Seyrek: 1000 hastanrn birinden az, fakat 10000 hastantn birinden fazla gtirtilebilir.
Qok seyrek: 10.000 hastarun birinden az g<iriilebilir.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Yaygrn:
. Yorgunluk
. BaS ddnmesi
- Ruhsal goktintti (depresyon)
- Sinirlilik
- Bulamk gdrme

- Kulak gmlamasr
- Hazrmszhk
- Kann a[nsr
- ishal
- BaErrsakta gaz
- Bulantr
- Kabrzhk
. Mide iltihabr
. Siyah dr$kr
- Kusma
- Kaqtntt
- Drikiintii
.- AErrh idrar
- Srk idrara grkma
- Titreme ve ateg
Yaygrn olmayan:
- Ciltte morztrma
- Kansrzhk
-Kanda kan pulcuklanrun azalmast
- Kanama zamarunda artrg
- Beyaz kan hiicresi ve krmzr kan hiicresi de[erlerinde azalma
- Alyuvarlann yrkrma u[ramasryla olugan kansrzhk (hemolitik anemi)
- Odem
- B<ibrek fonksiyonlanm gristeren bir deler olan serum kreatininde artrg- 

-. Daha <ince kontrol altrnda olan diyabetik hastalarda kan gekeri artrgr
- Vticut kilosunda de[iqiklik
- Tad alma bozuklu[u
-- Uykusuzluk
-. Biling bozuklulu
- Uyu$ukluk
- Akrl kangrkhpr
- I$rk hassasiyeti
- Gegici g<irme bozuklulu
- Gdz igi iltihabr
- SaErrhk
- Ytiksek kan basmct
- Trkamkh[a ba[h (konjestif) kalp yetmezli[i
- Ytiz kzarmast
- Qarprntr
- Bayrlma
- Damar iltihabr


Henüz yorum yok.

Hızlı Erişim

Alo 112

Acil Çağrı

444 3 833

Evde Sağlık

Alo 182

Hastane Randevu Sistemi

Alo 171

Sigara Bırakma Hattı


Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye


Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.


↑  Yukarı Çık