Etol 300 Mg 10 Film Tablet Bugün Fiyatı

Ziyaretçi sayısı
2312

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
22 Mart 2023

ETOL 300 Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 22 Mart 2023: 34.20 ₺

  • Barkod: 8699540090668

  • ATC Kodu: M01AB08

  • ATC Adı: etodolac

  • Reçete Türü: NORMAL REÇETE

  • Üretim yeri: TURKIYE

  • Firma Adı: NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

  • Etkin Madde: Etodolak

  • Tam ilaç adı: ETOL 300 MG 10 FILM TABLET

ETOL 300 Nedir ve ne için kullanılır?

ETOL; etkin madde olarak etodolak igeren film kaph tablettir. ETOL iltihapla karakterize durumlann tedavisinde kullanrlan (steorid igermeyen antiinflamatuvar) ilag grubundandrr.
ETOL agaprdaki durumlann tedavisinde kullanrlrr:
 Dejeneratif eklem hastah[r, eklem kireglenmesi (osteoartrit),
 Eklem iltihabr ile gririilen romatizmal hastahk (romatoid artrit),
. Ozellikle omurga eklemlerinde birleqme ve hareket kaybr ile g<iriilen romatizmal bir hastahk (ankilozan spondilit)
 Proteinin pargalanmasrndaki bir soruna ba[h olarak zarnan zaman ani qekilde ortaya grkan, srkhkla ayak bag parma[rndaki iltihapla kendini gtisteren, eklemler tizerinde

ETOL 300 Yan etkiler nelerdir?

Yan etkiler agaSrdaki kategorilerde gdsterildi[i gekilde stralanmtqtr:
Qok yaygrn: l0 hastanrn en az birinde gciriilebilir.
Yaygrn: l0 hastanrn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla gtiriilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastanrn birinden az,fakat 1000 hastamn birinden fazla gririilebilir.
Seyrek: 1000 hastanrn birinden az, fakat 10000 hastantn birinden fazla gtirtilebilir.
Qok seyrek: 10.000 hastarun birinden az g<iriilebilir.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Yaygrn:
. Yorgunluk
. BaS ddnmesi
o- Ruhsal goktintti (depresyon)
o- Sinirlilik
o- Bulamk gdrme
o- Kulak gmlamasr
o- Hazrmszhk
o- Kann a[nsr
.- ishal
o- BaErrsakta gaz
o- Bulantr
o- Kabrzhk
-. Mide iltihabr
o- Kusma
o- Kaqtntt
o- Drikiintii
-. AErrh idrar
o- Srk idrara grkma
o- Titreme ve ateg
Yaygrn olmayan:
o- Ciltte morztrma
o-Kansrzhk
o- Kanda kan pulcuklanrun azalmast
o- Kanama zamarunda artrg
o  Beyaz kan hiicresi ve krmzr kan hiicresi de[erlerinde azalma
o -Alyuvarlann yrkrma u[ramasryla olugan kansrzhk (hemolitik anemi)
. Odem
o- B<ibrek fonksiyonlanm gristeren bir deler olan serum kreatininde artrg
.- Daha <ince kontrol altrnda olan diyabetik hastalarda kan gekeri artrgr
o -Vticut kilosunda de[iqiklik
o- Tad alma bozuklu[u
o- Uykusuzluk
.- Biling bozuklulu
.- Akrl kangrkhpr
-. I$rk hassasiyeti
r- Gegici g<irme bozuklulu
o- Gdz igi iltihabr
o- SaErrhk
o- Ytiksek kan basmct
o -Trkamkh[a ba[h (konjestif) kalp yetmezli[i
o- Ytiz kzarmast
o- Qarprntr
o- Bayrlma
o- Damar iltihabr
r- Kalpte ritim bozuklulu
o- Kalp krizi
o- Beyin damarlanntn ttkanmasryla beynin hasar gtirmesi
o- Astrm
o- Beyazkan hiicresi yiikseklipi (eozinofili) ile seyreden akciper cidemi (pulmoner
infiltrasyon)
o- Hava yolu iltihabr (brongit)
o- Nefes darh[r
o- Yutak iltihabr
o- Nezle
o- Burun, $akak, alm ve griz gevresindeki igi hava dolu bogluklarrn (siniis) iltihabt
. Susama
o- AErzkurulu[u
o -AErz Yaralart
o- Yeme bozuklu[u
- GeEirme
. ince ba[rrsak iltihabr
o- Kanamah ya da kanamasrz midede yaravelveya delinme
o- BaErrsaktayara
o- Pankreas iltihabr
o- Yemek borusu ile mide arasmda yer alan kasrn kasrlmasl veya daralma ile birlikte
seyreden ya datek bagrna yemek borusu iltihabl
o- Kalm ba[rrsak iltihabr
. KaraciEer enzimlerinde ytikselme
o- Safra kanah kaynakh karaciler iltihabr (hepatit)
o- KaraciEer iltihabr
o- Safra kanah kaynakh sanhk
o- Sanltk
.-KaraciEer yetmezli[i
o- KaraciEer harabiyeti
- Ciltte Yaygm 6dem
o -Terleme

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

ETOL 300 MG - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
Barca 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 45.45 ₺ 8699514093381
Barca Sr 600 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 66.00 ₺ 8699514030034
Dolarit 300 Mg 10 Film Kapli Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699580090635
Dolarit 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 49.80 ₺ 8699580090321
Dolarit 400 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 127.65 ₺ 8699580090338
Edolar 300 Mg 10 Film Tablet 20.98 ₺ 8699541092302
Edolar 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 79.80 ₺ 8699541095143
Edolar 600 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 42.45 ₺ 8681911090124
Edolar 600 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 95.70 ₺ 8699541095150
Edolar Fort 400 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 40.20 ₺ 8699541093507
Esodax 400 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 45.60 ₺ 8699578090876
Esodax 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 63.75 ₺ 8699578090883
Esodax 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 79.80 ₺ 8699578090906
Etodin 200 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 22.80 ₺ 8697473090618
Etodin 200 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 39.15 ₺ 8697473090601
Etodin 300 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8697473090663
Etodin 300 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 68.40 ₺ 8697473090656
Etodin Fort 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 51.90 ₺ 8697473091110
Etodin Fort 400mg 28 Film Tablet KT - KÜB 127.65 ₺ 8697473091134
Etofam 400 Mg/20 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 157.80 ₺ 8699541095228
Etol 200 Mg 20 Tablet KT - KÜB 45.60 ₺ 8699540090606
Etol 300 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699540090668
Etol 300 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 68.40 ₺ 8699540090651
Etol Fort 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 51.90 ₺ 8699540091115
Etol Fort 400 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 127.65 ₺ 8699540091139
Etol Sr 600 Mg 10 Uzatilmis Salimli Tablet KT - KÜB 97.95 ₺ 8699540030015
Etolax 500 Mg/8 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 65.14 ₺ 8699540003309
Etopain 300 Mg 10 Film Kapli Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699587092137
Etoplus 400 Mg/8 Mg/ 20 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 214.80 ₺ 8699541095235
Etotac 400 Mg Film Kapli Tablet (14 Film Kapli Tablet) 48.00 ₺ 8680760091764
Etotac Sr 600 Mg Uzatilmis Salimli Film Kapli Tablet (10 Uzatilmis Salimli Film Kapli Tablet) KT - KÜB 70.50 ₺ 8680760091832
Etotio 400 Mg/8 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 116.10 ₺ 8699541095365
Etotio 400 Mg/8 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 258.60 ₺ 8699541095211
Lodine 300 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699033090014
Maxdol Sr 600 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 98.70 ₺ 8699543030081