Etol 200 Mg 20 Tablet 2023 Fiyatı

Etol 200 Mg 20 Tablet Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: Etodolak
ATC: etodolac
SB.atc: M01AB08
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE ile satılır.
İlaç Firması: NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Barkod :
8699540090606
Satış Fiyatı: 63.84 ₺
Yardım!: 📨 Mesaj Gönder
Fiyat Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 4626
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

TABLET Nedir ve ne için kullanılır?

ETOL; etkin madde olarak etodolak igeren film kaph tablettir. ETOL iltihapla karakterize durumlann tedavisinde kullanrlan (steorid igermeyen antiinflamatuvar) ilag grubundandrr.
ETOL aqalrdaki durumlann tedavisinde kullanrlrr:
- Dejeneratif eklem hastah[r, eklem kireglenmesi (osteoartrit),
- Eklem iltihabr ile gririilen romatizmal hastahk (romatoid artrit),
. Ozellikle omurga eklemlerinde birlegme ve hareket kaybr ile g<iri.ilen romatizmal bir hastahk (ankilozan spondilit)
- Proteinin pargalanmasrndaki bir soruna balh olarak zaffran zarnar. ani qekilde ortaya
grkan, srkhkla ayak bag parmaprndaki iltihapla kendini gcisteren, eklemler iizerinde Bu ilacr kullanmaya baqlamadan Once bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.
-Bu kullonma talimatmt saklaymtz. Daha sonra telvar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
-E$er ilave sorularmtz olursa, ltitfen doktorunuza veyo eczactnza daruSmtz.
-Bu ilag kisisel olarok sizin iqin regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.
-Bu ilaan kullarumt srastnda, doktora veya hastaneye gitti{inizde doktorunuza bu ilact kulland$mtn s dyl eyiniz.
-Bu talimatta yazilanlara aynen uyunuz. ilag hakhnda size \nerilen dozun drymda doz
ileri derecede alrrya, hassasiyete, krzarrkh[a ve giqkinlipe neden olan eklem iltihabr (akut gut artriti),
- Akut kas iskelet sistemi alnlan, 

TABLET Yan etkiler nelerdir?

Yan etkiler aqa[rdaki kategorilerde gdsterildi[i gekilde sralanmtqtr:
Qok yaygrn: l0 hastantn en az birinde gdrtilebilir.
Yaygrn: l0 hastamn birinden az,fakat 100 hastanrn birinden fazla gortilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastamn birinden az,fakat 1000 hastanrn birinden fazla g<irtilebilir.
Seyrek: 1000 hastanrn birinden az, fakat 10000 hastarun birinden fazla gtiriilebilir.
Qok seyrek: 10.000 hastarun birinden az gdriilebilir.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Yaygrn:
-Yorgunluk
Ruhsal gdkiintti (depresyon)
Sinirlilik
Bulamk gdrme
Kulak gmlamasr
Hazrmsrzhk
Kann apnsr
. ishal
BaErrsakta gaz
Bulantr
Kabrzhk
Mide iltihabr
. Siyah drskr
Kusma
Ka$tntt
Ddktintii
AErrh idrar
Srk idrara grkma
Titreme ve ateg
Yaygrn olmayan:
Ciltte morarrna
Kanstzhk
Kanda kan pulcuklanrun azalmast
Kanama zamarunda artrg
Beyaz kan hiicresi ve krmtzr kan hi.icresi de[erlerinde azalma
Alyuvarlarrn yrkrma u[ramasryla olugan kansrzhk (hemolitik anemi)
. Odem
Bdbrek fonksiyonlarmr gristeren bir de[er olan serum kreatininde artrg
Daha 6nce kontrol altrnda olan diyabetik hastalarda kan qekeri artrgr
Viicut kilosunda de[iqiklik
Tad alma bozuklu[u
Uykusuzluk
. Biling bozuklu[u
' Uyu$ukluk
Akrl karrgrkh[r
Gegici gtirme bozuklu[u
Gdz igi iltihabr
SaErrhk
Ytiksek kan basmct
Trkamkhla ba[h (konjestif) kalp yetmezli[i
Yiiz kzarmasr
 Qarprntr
Bayrlma
Damar iltihabr
 Kalpte ritim bozuklu[u
Kalp krizi
Beyin damarlarmm trkanmasryla beynin hasar grirmesi
Astrm
Beyaz kan hticresi yiiksekli[i (eozinofili) ile seyreden akci[er ddemi (pulmoner infiltrasyon)
Hava yolu iltihabr (brongit)
Nefes darh[r
Yutak iltihabr
Nezle
Burur, qakak, alm ve griz gevresindeki igi hava dolu boqluklann (siniis) iltihabt Susama
AErz kurulu[u
ABrzYaralatr
Yeme bozuklu[u 


Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

❤️ Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.

Yönetim ile iletişime geçmek.