Etol 200 Mg 20 Tablet Bugün Fiyatı

Ziyaretçi sayısı
4619

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
29 Mart 2023

TABLET Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 29 Mart 2023: 45.60 ₺

  • Barkod: 8699540090606

  • ATC Kodu: M01AB08

  • ATC Adı: etodolac

  • Reçete Türü: NORMAL REÇETE

  • Üretim yeri: TURKIYE

  • Firma Adı: NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

  • Etkin Madde: Etodolak

  • Tam ilaç adı: ETOL 200 MG 20 TABLET

TABLET Nedir ve ne için kullanılır?

ETOL; etkin madde olarak etodolak igeren film kaph tablettir. ETOL iltihapla karakterize durumlann tedavisinde kullanrlan (steorid igermeyen antiinflamatuvar) ilag grubundandrr.
ETOL aqalrdaki durumlann tedavisinde kullanrlrr:
- Dejeneratif eklem hastah[r, eklem kireglenmesi (osteoartrit),
- Eklem iltihabr ile gririilen romatizmal hastahk (romatoid artrit),
. Ozellikle omurga eklemlerinde birlegme ve hareket kaybr ile g<iri.ilen romatizmal bir hastahk (ankilozan spondilit)
- Proteinin pargalanmasrndaki bir soruna balh olarak zaffran zarnar. ani qekilde ortaya
grkan, srkhkla ayak bag parmaprndaki iltihapla kendini gcisteren, eklemler iizerinde Bu ilacr kullanmaya baqlamadan Once bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.
-Bu kullonma talimatmt saklaymtz. Daha sonra telvar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
-E$er ilave sorularmtz olursa, ltitfen doktorunuza veyo eczactnza daruSmtz.
-Bu ilag kisisel olarok sizin iqin regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.
-Bu ilaan kullarumt srastnda, doktora veya hastaneye gitti{inizde doktorunuza bu ilact kulland$mtn s dyl eyiniz.
-Bu talimatta yazilanlara aynen uyunuz. ilag hakhnda size \nerilen dozun drymda doz
ileri derecede alrrya, hassasiyete, krzarrkh[a ve giqkinlipe neden olan eklem iltihabr (akut gut artriti),
- Akut kas iskelet sistemi alnlan, 

TABLET Yan etkiler nelerdir?

Yan etkiler aqa[rdaki kategorilerde gdsterildi[i gekilde sralanmtqtr:
Qok yaygrn: l0 hastantn en az birinde gdrtilebilir.
Yaygrn: l0 hastamn birinden az,fakat 100 hastanrn birinden fazla gortilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastamn birinden az,fakat 1000 hastanrn birinden fazla g<irtilebilir.
Seyrek: 1000 hastanrn birinden az, fakat 10000 hastarun birinden fazla gtiriilebilir.
Qok seyrek: 10.000 hastarun birinden az gdriilebilir.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Yaygrn:
-Yorgunluk
Ruhsal gdkiintti (depresyon)
Sinirlilik
Bulamk gdrme
Kulak gmlamasr
Hazrmsrzhk
Kann apnsr
. ishal
BaErrsakta gaz
Bulantr
Kabrzhk
Mide iltihabr
. Siyah drskr
Kusma
Ka$tntt
Ddktintii
AErrh idrar
Srk idrara grkma
Titreme ve ateg
Yaygrn olmayan:
Ciltte morarrna
Kanstzhk
Kanda kan pulcuklanrun azalmast
Kanama zamarunda artrg
Beyaz kan hiicresi ve krmtzr kan hi.icresi de[erlerinde azalma
Alyuvarlarrn yrkrma u[ramasryla olugan kansrzhk (hemolitik anemi)
. Odem
Bdbrek fonksiyonlarmr gristeren bir de[er olan serum kreatininde artrg
Daha 6nce kontrol altrnda olan diyabetik hastalarda kan qekeri artrgr
Viicut kilosunda de[iqiklik
Tad alma bozuklu[u
Uykusuzluk
. Biling bozuklu[u
' Uyu$ukluk
Akrl karrgrkh[r
Gegici gtirme bozuklu[u
Gdz igi iltihabr
SaErrhk
Ytiksek kan basmct
Trkamkhla ba[h (konjestif) kalp yetmezli[i
Yiiz kzarmasr
 Qarprntr
Bayrlma
Damar iltihabr
 Kalpte ritim bozuklu[u
Kalp krizi
Beyin damarlarmm trkanmasryla beynin hasar grirmesi
Astrm
Beyaz kan hticresi yiiksekli[i (eozinofili) ile seyreden akci[er ddemi (pulmoner infiltrasyon)
Hava yolu iltihabr (brongit)
Nefes darh[r
Yutak iltihabr
Nezle
Burur, qakak, alm ve griz gevresindeki igi hava dolu boqluklann (siniis) iltihabt Susama
AErz kurulu[u
ABrzYaralatr
Yeme bozuklu[u 

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

ETOL 200 MG - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
Barca 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 45.45 ₺ 8699514093381
Barca Sr 600 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 66.00 ₺ 8699514030034
Dolarit 300 Mg 10 Film Kapli Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699580090635
Dolarit 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 49.80 ₺ 8699580090321
Dolarit 400 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 127.65 ₺ 8699580090338
Edolar 300 Mg 10 Film Tablet 20.98 ₺ 8699541092302
Edolar 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 79.80 ₺ 8699541095143
Edolar 600 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 42.45 ₺ 8681911090124
Edolar 600 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 95.70 ₺ 8699541095150
Edolar Fort 400 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 40.20 ₺ 8699541093507
Esodax 400 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 45.60 ₺ 8699578090876
Esodax 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 63.75 ₺ 8699578090883
Esodax 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 79.80 ₺ 8699578090906
Etodin 200 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 22.80 ₺ 8697473090618
Etodin 200 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 39.15 ₺ 8697473090601
Etodin 300 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8697473090663
Etodin 300 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 68.40 ₺ 8697473090656
Etodin Fort 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 51.90 ₺ 8697473091110
Etodin Fort 400mg 28 Film Tablet KT - KÜB 127.65 ₺ 8697473091134
Etofam 400 Mg/20 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 157.80 ₺ 8699541095228
Etol 200 Mg 20 Tablet KT - KÜB 45.60 ₺ 8699540090606
Etol 300 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699540090668
Etol 300 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 68.40 ₺ 8699540090651
Etol Fort 400 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 51.90 ₺ 8699540091115
Etol Fort 400 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 127.65 ₺ 8699540091139
Etol Sr 600 Mg 10 Uzatilmis Salimli Tablet KT - KÜB 97.95 ₺ 8699540030015
Etolax 500 Mg/8 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 65.14 ₺ 8699540003309
Etopain 300 Mg 10 Film Kapli Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699587092137
Etoplus 400 Mg/8 Mg/ 20 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 214.80 ₺ 8699541095235
Etotac 400 Mg Film Kapli Tablet (14 Film Kapli Tablet) 48.00 ₺ 8680760091764
Etotac Sr 600 Mg Uzatilmis Salimli Film Kapli Tablet (10 Uzatilmis Salimli Film Kapli Tablet) KT - KÜB 70.50 ₺ 8680760091832
Etotio 400 Mg/8 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 116.10 ₺ 8699541095365
Etotio 400 Mg/8 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 258.60 ₺ 8699541095211
Lodine 300 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 34.20 ₺ 8699033090014
Maxdol Sr 600 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 98.70 ₺ 8699543030081